Si ta mirëmbajmë shtëpitë ose përse ajërosja është e rëndësishëme

Fakte rreth ajërosjes

Në përditshmërin tuaj, instrument më i mirë për mirëmbajtjen e shtëpisë së pastër është thjeshtë: ajëri i pastër. Si pasojë e aktiviteteve tona të ndryshme si larja, djersitja, gatimi, tharrja e teshave, frymëmarrja, ne e rrisim lagështinë e ajërit më shumë në dhoma, me çka përmban më shumë ujë se ai jashtë. Çdo familje mesatare prodhon lagështi në sasi prej afërsishtë 10 litër ujë në ditë. Për atë shkak, është e rëndësishme të hapen dritaret për t’u liruar hapësira nga lagështia. Sa më e ulët të jetë sasia e lagështisë së ajërit, aq më e vogël do jetë mundësitë për probleme të lidhura me lagështinë. Nëse i ajërosim shtëpitë tona të paktën 3 herë në ditë, Ne e kemi zvogelu rezikun nga problemet e lidhura me lageshtinë e ajërit. Është e qartë, e thjeshtë.

Shumica e njërëzve thonë se ajëri është i thatë në dimër, që nuk është e plotësisht gabim. Lageshtia është relative. Sa më i ngrohtë të jetë ajëri, aq më shumë ujë mund të duroj. Në dimër shtëpitë i kemi më të ngrohta se sa temperaturat e ajërit jashtë. Si rezultat, sasia e lagështisë relative të ajërit të jashtëm do zvogëlohet në momentin që kur hynë në shtëpi, sepse ajëri ngrohet. Kjo është e mirë për ajërin. Shumë shpejt ajëri fillon me absorbimin e lagështisë, e mbledhur nga gjithë aktivitetet dhe sasia e lagështisë së ajërit përsëri ngritet. Para se të behët lageshtia e ajërit shumë e lartë, duhet parakrakishtë ta zëvendësojmë ajërin e vjetëruar, me të ri, të freskët nga jashtë. Bashkë me disa punë rutinore, siç janë vendosja e kapakut të tenxheres gjatë kohës së gatimit, tharja e banjos pas larjes, etj. Procedurat e tilla do shëndrohen në mënyrë më efikase dhe më të lëhtë për të krijuar një klimë të përshtatshme të brendëshme në shtëpi.

A e dini se?

  • Edhe pse akti i lëshimit të ajërit të freskët në shtëpi është pothuaj instikvishtë për shumicën e njerëzve, është fakt se sasia e ajërosjes në një shtëpi mesatare është zakonishtë e pakënaqshme.
  • Mesatarishtë një njeri merr 2 kg ushqim dhe ujë në ditë, por ama frymon 15 kg ajër në ditrë(12.000 litra).
  • 80 milion. Europianët jetojnë në ambiente të lagështa dhe jo të shëndosha.
  • 6 nga 10 kujdesen për kualitetin e ajërit të brendshëm.
  • Shtëpi e jo e shëndosh dhe me lagështi dyfish rrit rezikun për paraqitjen e astmës.
  • Vetëm 28 % e njerëzve ajërosin disa herë gjatë periudhës së dimrit.
  • 65% e Europianëve i thajnë roba në hapësira të mbyllura, çka paraqet burim për lagështi shtesë të ajërit.

Çka mund të bëni?

Kur do i hapni dritaret për të ajërosur, ajëri i ndenjur zevendësohet me të pastër, në çdo 5-20 minuta.

Kur temperatura jashtë është 10-15 ° C ose më e ulët, lagështia e ajërit poashtu do të shënon rënie. Madje edhe për kohën e muajve të ftohtë muret, dyshemeja ose inventari do të humb pak ngrohësinë, ata do të kthene në temepraturat paraprake.

Cilësia e lartë e ajërit ndihmon në pengimin e paraqitjes së astmës dhe alergjive, kurse në përgjithsi ajo ndikon pozitivisht në mirëqenien tuaj.

Ventilimi me dritaret VELUX të papafingos

Dritaret VELUX të papafingos janë të parët në treg; me ventilim të integruar – të integruar me vrima unikate për ventilim. Paneli i sipërm kontrolluese për manovrimin e dritare VELUX ka dy funksione –me një tërheqje mundësohet ventilimi bazë, kurse me tërheqjen e dytë- hapet dritarja. Vrima për ventilim siguron rrjedhje të vazhdueshme të ajërit, duke mos shkaktuar shkujë madje edhe kur dritarja është e mbyllur. Kjo është mundësi ideale kur nuk kemi mundësi të hapim dirtaren, ventilimi mund të bëhet madje edhe kur nuk jeni në shtëpi.

Dritaret VELUX të papafingos me rrotë qendrore për hapje

Me dritaret VELUX të nënkulmit me rrotë qendrore për hapje, ajëri i pastër hyn nëpër pjesën e poshtëme të dritares, kurse ajëri ekzistues del nga pjesa e sipërme dhe në këtë mënyrë krijohet ventilim efikas natyror.

Dritaret VELUX të papafingos me rrotë të lartë për hapje

Dritaret VELUX të papafingos me rrotë të lartë për hapje janë ideane për menaxhimin ose manovrimin e manual dhe për ventilim efikas natyror.

Dritaret VELUX për papafingo vendosen në vend të pakapshëm, por mund të menxhohen shumë lehtë për ventilim natyror me anë të panelit për menaxhim.