Riparojeni dëmtimin e mbështjellësit të nënçatisë në 6 hapa të thjeshtë

Dëmtime më të vogla

1. Dëmtim i vogël i mbështjellësit, për shembull nga rënia e ndonjë mjeti

2. Dëmtim – vrimë deri në madhësi 1x1cm

3. Pjesë e prerë nga shirit ngjitës Homeseal LDS Solifit

4. E hequr pjesë mbrojtëse nga shiriti ngjitës

5. Vrimën mund ta ngjisim nga pjesa e lartë apo e poshtme

6. Dëmtim i riparuar deri në madhësi prej 1x1cm

Dëmtime më të mëdha – maksimum deri 15 x 15 cm

1. Dëmtim më i madh i mbështjellësit, deri në madhësi prej 15×15 cm

2. Ngjitëse katrori e materialit të njëjtë me kapak, 5-10 cm

3. Ngjitësja të mbështillet me shirit ngjitës Homeseal LDS Solifit

4. Ngjitësja mund të ngjitet vetën nga ana e lartë e mbështjellësit.

5. Ngjitësja të ngjitet me shirit ngjitës Homeseal LDS Solifit

6. Dëmtim i riparuar në madhësi deri 15×15 cm

Riparimi i vrimave më të mëdha se 15×15 cm

Vrimat e mëdha/dëmtimet më të mëdha se 15×15 cm nuk rekomandohet që të riparohen, por duhet që e njejta pjesë nga mbështjellësi të zëvendësohet ndërmjet dy qepëra të kundërta.

Shikoni këshillat e tjera për nënçatinë tuaj