Përparësitë dhe mangësitë e të banuarit në nënkulm