Këshilla për renovimin e hapsirave të tavanit dhe zgjedhja e dritareve tëduhura për çatinë – PJESA II