Përfitimet dhe përparsitë nga përdorimi i tjegullave të argjilit